Proxectos

CAPRIF-CC traballará coas comunidades rurais de ámbitos de alto valor natural e/ou áreas queimadas de Galicia e Asturias para co-crear iniciativas innovadoras de xestión multifuncional do monte que sexan compatibles coa xeración de valor económico e potencien o emprendemento local. Este proxecto impulsará modelos multifuncionais do monte para preservar os seus valores ambientais e mellorar os seus servizos ecosistémicos,

Introdución A provincia de Ourense é unha das máis castigadas polos lumes de maneira recorrente. Nos lumes de setembro de 2020 queimáronse unhas 10.000 hectáreas cunha media ducia de lumes que entran no escenario dos Grandes Incendios Forestais, ao superar as 500 hectáreas, afectando con gravidade a área sur da provincia de Ourense (Cualedro, Oímbra e Monterrei) . Ás

O viño é por tanto un importante dinamizador nas comarcas de Galicia que están ligadas a estas D.O.P., creando fortes relacións entre agricultura, patrimonio, paisaxe, gastronomía, cultura e turismo. Nos últimos anos ligadas aos territorios con D.O.P. xurdiron diferentes iniciativas ligadas ao turismo que pretenden sacar proveito do rico patrimonio cultural, natural e paisaxístico e do crecente interese da

A Limia é unha comarca cunha forte especialización produtiva centrada no sector primario, que achega o 29,59% do PIB comarca (IGE, 2018). Na actualidade é un dos territorios con maior produción agrícola de Galicia, tanto en produtos hortícolas, como de pataca, cereal e millo. Asemade destaca por unha forte implantación da gandería intensiva de porcino, de aves e de

Galicia é unha potencia na produción de leite, xa que produce case o 40% do leite do estado e está dentro das dez primeiras rexións produtoras de leite de Europa. O sector lácteo é un sector estratéxico para o medio rural de Galicia, cunha achega do 1,7% do produto interior bruto da nosa comunidade, aínda que o seu impacto

O Observatorio Eólico de Galicia nace no ano 2019 froito da colaboración entre a Fundación Juana de Vega, a Fundación Isla Couto e a Universidade de Vigo. En 2023, as tres institucións renovaron o convenio ata 2025 ampliando ademais a súa estrutura coa adhesión da Fundación Paidea-Galiza. O OEGA, liderado polo Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e

Como noutros ámbitos do sector primario galego, a forte atomización e a falta de asociacionismo provoca dificultades para competir e de acceso aos merca­dos exteriores, aínda que Galicia conta cunha vantaxe competitiva importante que vén determinada polas condicións climáticas e edafolóxicas. O potencial de Galicia para a produción de planta ornamental está por riba da maioría do territorio nacional

Durante os anos 2013 e 2014, a Fundación Juana de Vega, a Axencia Galega de  Desenvolvemento Rural (AGADER) e a Universidade de Santiago de Compostela, desenvolveron o proxecto “Propiedade, Mobilidade de Terras e Valorización Territorial”. Entre os seus propósitos principais estaba o de deseñar un protocolo institucional, técnico e tecnolóxico para a mellora da caracterización e comprensión da mobilidade de

A Lei 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria (LCA) ten por finalidade mellorar o funcionamento e a vertebración da cadea alimentaria, de maneira que aumente a eficacia e a competitividade do sector agroalimentario español e se reduza o desequilibrio nas relacións comerciais entre os diferentes operadores da cadea de valor, no