Premio Juana de Vega de Intervencións na Paisaxe 2005

Fallo do xurado: Vivendas unifamiliares

Premiados

Accésits

Autores: Dª. María José Bouzas Louzao.

Seleccione unha opción

Autores: D. Emilio Rodríguez Blanco.

Premio

Autores: D. Alfredo Freixedo Alemparte, D. Tomás Valente Lloves.

Acta final del jurado

Reunido o Xurado en Ourense a 27-08-05, composto polas seguintes persoas:

Presidente: Xosé Manuel Casabella López.

Secretario: Enrique Sáez Ponche.

Vogais: Alexandre Alves Costa e Manuel Caamaño Suárez.

O secretario informa que os vogais Casabella, Caamaño e o mesmo, visitaron unha da obras presentadas, situada na provincia de Lugo, de acordo con o establecido na primeira reunión do xurado. Despues da súa visita de 9 de Julio, decidiron que non participaría na fase final de concesión de premios.

A presidenta do xurado, Teresa Taboas Veleiro, escusa a súa presenza polas obrigacións do seu novo cargo de Conselleira de Vivenda dá Xunta de Galicia. Actúa como presidente en funcións, o outro membro do xurado, que o é polo seu cargo de Director de E.T.S.A. da Coruña, Xosé Manuel Casabella López.

Unha vez revisados os proxectos preseleccionados en actuacións anteriores, despois de visitalos detidamente no mesmo día, o xurado toma por unanimidade as seguintes decisións:

  • Conceder o Premio de Arquitectura Juana de Vega, á vivenda unifamiliar finalizada no ano 2004, aos arquitectos Alfredo Freixedo Alemparte e Tomás Valente Lloves polo seu proxecto na leira “Ou Pouleiro” en Bentraces, Barbadás. Valórase especialmente o equilibrado emprego de materiais modernos con capacidade para ser reciclados, como o aceiro cortén, a harmonía do edificio, e a súa integración nunha contorna natural con preponderancia de carballo autóctono.
    A obra adáptase perfectamente aos fins buscados polos promotores, dentro dun conxunto de elevada calidade arquitectónica.
  • Conceder dous accésits aos seguintes traballos:
    • Vivenda unifamiliar en Monte Maior, Brión, Leiro, Rianxo, do arquitecto Emilio Rodríguez Blanco, pola capacidade da obra para abrir camiños na distribución dos elementos construtivos e o emprego de novos materiais.
    • Vivenda unifamiliar en Ferreiriño, Teo, da arquitecta María José Bouzas Louzao, pola equilibrada composición do edifico e a súa perfecta integración nunha paraxe de alto valor paisaxístico.
Share