Infraestrutura Verde da Área da Coruña

Infraestrutura Verde da Área da Coruña

A área da Coruña reúne as condicións idóneas por abarcar unha gran variedade de hábitats (litorais, fluviais, urbanos, bosques), espazos naturais protexidos, patrimonio cultural (Camiño de Santiago, Patrimonio dá Humanidade, BICs) que conviven cunha elevada densidade de poboación e un notable desenvolvemento económico, ao que hai que engadir algunhas experiencias previas xa exitosas, como é a Reserva dá Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Madeo .

En consecuencia, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, a Fundación Juana de Vega, a Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas Betanzos” e a Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia acordan formalizar un Convenio para o deseño da Infraestrutura Verde da Área da Coruña durante os anos 2017 e 2018.

A definición oficial de INFRAESTRUTURA VERDE da UE foi publicada en 2014 e é a seguinte:

A infraestrutura verde pode definirse, en termos xerais, como unha rede estratexicamente planificada de zonas naturais e seminaturales de alta calidade con outros elementos ambientais, deseñada e xestionada para proporcionar un amplo abanico de servizos ecosistémicos e protexer a biodiversidade tanto dos asentamentos rurais como urbanos (UE, 2014)

Obxectivos

  1. O obxectivo principal e mais xeral do proxecto é o desenvolvemento do Sistema de Infraestrutura Verde dá área de Coruña, seguindo as directrices fixadas pola Unión Europea e o indicado na lexislación española.
  2. A área de estudo será obxecto dunha ordenación integral do territorio desde o punto de vista ambiental, na que se definirá unha rede de zonas naturais e seminaturais deseñada e xestionada para protexer a biodiversidade e proporcionar e potenciar servizos ecosistémicos: purificación dá auga e do aire, almacenamento do CO2, fertilidade do chan, aforro de enerxía, adaptación ao cambio climático,…
  3. Propostas de actuacións de diferente ámbito e funcionalidade como corredores ecolóxicos en canles fluviais, prácticas agroecolóxicas en zonas agrícolas, ecoaldeas, proxectos de mellora paisaxística, melloras na xestión dá auga, creación de bosques en ámbitos degradados, planificación de zonas de inundación, espazos verdes urbanos eficientes no uso de recursos e con funcións ecolóxicas, etc.
  4. Desenvolvemento económico da zona de estudo. Ademais dos beneficios ambientais e paisaxísticos evidentes e a súa repercusión na mellora dá saúde e ou benestar social, a experiencia europea, e así ou manifestou a Comisión Europea (CE), demostrou que as solucións de infraestrutura verde son rendibles e contribúen ao desenvolvemento económico, fomentando enfoques innovadores e creando novos negocios ecolóxicos, sendo as empresas pequenas as principais impulsoras dá ecoinnovación.

    Segundo a CE, os empregos verdes xa representan ou 5% do mercado laboral, un mercado que se verá reforzado con estas actuacións, favorecendo o impulso dunha economía e un emprego de calidade.
  5. Concienciación social e divulgación.

O deseño da infraestrutura verde e o seu éxito non é posible sen a participación activa da sociedade. Neste sentido desenvolveranse actividades encamiñadas á participación de diferentes grupos sociais, políticos, asociacións, profesionais, académicos, etc. Incorporaranse as súas inquietudes na perspectiva de enriquecer o produto final, e perseguirase o dobre obxectivo de ir concienciando e sensibilizando á poboación da necesidade de cambiar as estratexias territoriais para optimizar a xeración dos servizos ecosistémicos.

Proxecto cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014- 2020.

Para máis información e participación consulta a web:
www.infraestruturaverdecoruna.gal