Premio Juana de Vega de intervencións na Paisaxe 2004

Fallo do xurado: Vivendas unifamiliares

Premiados

Accésits

Autores: D. Jesús Irisarri Castro, Dª. Guadalupe Piñera Manso

Accésits

Autores: D. Julio Daniel Rodríguez Rodríguez, D. Daniel Rivoira Zec ca.

Accésits

Autores: D. José Rodríguez Etcheverría

Acta final do xurado

Reúnese o xurado o 28-07-04, composto polas seguintes persoas:

Presidente: Dona Teresa Taboas Veleiro.

Secretario: Don Enrique Sáez Ponte.

Vocais: Don José González – Cebrian Tello, Don. Alexandre Alves Costa y Don Manuel Caamaño Suárez.

O xurado revisa as trece obras presentadas e, tras comprobar a súa adecuación ás bases do premio, realiza unha preselección en dúas fases para quedar cun grupo de vivendas máis reducido. O día 14-09, tras visitar algunhas das obras preseleccionadas o xurado acorda por unanimidade o seguinte:

  1. Declarar deserto o premio, xa que se considera que ningún dos edificios presentados, aínda que varios deles conteñen elementos valiosos, responde o nivel de calidade global esixible.
  2. Conceder tres accésits aos seguintes traballos:
    • Grupo de dúas vivendas unifamiliares illadas en Icaria 2 (Oleiros), do arquitecto José Rodríguez Etchevarria, pola utilización de formas e materiais actuais, xunto coa capacidade de repetición nun medio físico complexo.
    • Vivenda unifamiliar en Padriñán, (Sanxenxo), dos arquitectos Jesús Irisarri Castro e Guadalupe Piñeira Manso, polo esforzo innovador no emprego de materiais, a sinxeleza espacial e do programa así como a adecuada posición sobre o terreo e a superación das limitacións dun orzamento reducido.
    • Vivenda unifamiliar na Xunqueira, (Nigrán), dos arquitectos Julio Daniel Rodríguez Rodríguez e Daniel Rivoira Zecca, polo esforzo na adaptación a unha topografía moi complexa e a integración nun núcleo rural de gran densidade.
Share