Premio

RECUPERACIÓN DO NÚCLEO RURAL DE A MÍLLARA E OS SEUS VIÑEDOS (PANTÓN, LUGO)
PREMIO JUANA DE VEGA DE INTERVENCIÓNS NA PAISAXE 2020
Categoría
: Intervencións no patrimonio construído e na súa contorna
Autores: Viñedos del Miño, S.L.

Descripción

/