Xornadas e cursos

Introdución A Escola Galega da Paisaxe Juana de Vega, coa colaboración do Grupo de Investigación de Análise Territorial (ANTE-IDEGA-USC), organiza do 26 ao 28 de outubro un novo seminario de debate e intercambio acerca da cultura propia das paisaxes de montaña. Con frecuencia a paisaxe é entendida como unha realidade desligada das actividades económicas. Como moito, asúmese que ten un valor para o turismo, en tanto que escenario que propicia a atracción de visitantes a un determinado lugar: unha

23 de marzo, 6 e 13 de abril de 2018

A participación é un elemento clave de calquera iniciativa de desenvolvemento paisaxístico o territorial que pretenda ter un impacto sostible nun territorio. É por isto que profesionais e entidades que traballan neste campo deben coñecer as estratexias e recursos que poden axudarlles a promover bases de concertación e cooperación cos públicos e axentes aos que se dirixen as súas propostas. Neste curso impártese formación práctica en metodoloxías e recursos aplicables á dinamización de procesos e eventos participativos a calquera

6 ao 8 de outubro

Introdución A Escola Galega da Paisaxe Juana de Vega, coa colaboración do Grupo de Investigación de Análise Territorial (ANTE-IDEGA-USC), organiza do 6 ao 8 de outubro un seminario de debate e intercambio acerca da cultura propia das paisaxes de montaña. Aínda que a reflexión práctica se centrará na parte alta do val do río Xares (parroquias de Ponte e Vilanova, concello da Veiga), contará cunha variada participación de especialistas na materia de contextos territoriais semellantes que facilitarán e enriquecerán

Obxectivos Módulo 1. Criterios básicos de composición e creación.  Deseño gráfico para disciplinas técnicas. Introdución ao debuxo en CAD. O primeiro módulo do seminario está dirixido a aqueles alumnos procedentes de disciplinas técnicas que non utilizan con fluidez as ferramentas dixitais de representación gráfica. Os contidos do mesmo centraranse en facilitar a expresión dos proxectos paisaxísticos para que o alumno poida explicar, de maneira coherente e ordenada, a súa idea de proxecto a través de imaxes, planos, memorias ou

Martes 20 de xuño de 2017

Descrición Os incendios forestais constitúen unha das perturbacións máis frecuentes e importantes que sofren os ecosistemas forestais en Galicia. E supoñen unha gran ameaza para o patrimonio natural (vexetación, fauna, chan, etc.) e para o tecido socioeconómico (infraestruturas, economía, paisaxe, etc.) do medio rural galego. Nesta xornada exporanse alternativas e oportunidades para a a recuperación destes ecosistemas desde a óptica da restauración ecolóxica. Desde unha visión holística da problemática, abordaranse aqueles aspectos que poden axudar á recuperación dos procesos

Eurocidade Chaves – Verín Desde o punto de vista xeográfico a Eurocidade Chaves-Verín localízase nun gran val conectado polo río Támega e atravesado por unha falla tectónica, a fractura de Corga, causante da elevada concentración de augas minero-medicinais que levou a esta área a consolidarse como un espazo de excelencia turística termal. A Eurocidade Chaves-Verín (ECV-AECT), ten por obxecto promover a cooperación territorial entre os seus membros en diversos ámbitos, entre os que salientan o turismo-termalismo, a cultura, o

2 e 3 de marzo

Introdución Dentro dos xardíns galegos como singularidade paisaxística, se hai unha flor coa que Galicia identifícase é sen dúbida, a camelia. Falar da súa historia, da súa actualidade, da súa presenza noutros territorios, da beleza das súas variedades, e do seu potencial ornamental, paisaxístico e polo tanto, turístico, é o obxectivo destas xornadas que pretenden contribuír ao seu mellor coñecemento e axudar á súa posta en valor. Celebrar este encontro sobre A CAMELIA E O PAISAXISMO EN GALICIA no

Descrición No 2004 a Society for Ecological Restoration definiu a Restauración Ecolóxica do seguinte xeito: “ciencia que asiste á recuperación dos ecosistemas danados, degradados ou destruídos”. A explotación de recursos mineirais implica a destrución dos ecosistemas precedentes polo que a súa reconstrución nunca será un obxectivo real. Fronte ás técnicas convencionais de restauración, de forte carácter agronómico, a restauración ecolóxico incorpora unha visión holística que permite a recuperación dos procesos naturais bloqueados cara un novo ecosistema autosuficiente. A innovación

Obxectivo do Workshop Realizar un diagnóstico, un análise e unhas propostas para resolver os problemas e mellorar as realidades dun tramo do Camiño da Costa do Camiño Norte a Santiago de Compostela, ao seu paso polo municipio de Guitiriz. Este tramo está aínda sen desenvolver nin sinalizar, pero ten unha gran potencialidade debida á súa calidade patrimonial e á súa paisaxe. Para iso os alumnos, desde unha perspectiva multidisciplinar, dirixidos polo experto arquitecto e paisaxista Jordi Bellmunt, formularán propostas

Obxectivos do curso Introducir ao alumnado no eido da restauración ecolóxica incidindo nos aspectos teóricos e na súa aplicación sobre casos prácticos reais. Farase especial énfase nos principais ecosistemas galegos. Destinatarios Curso especialmente dirixido a técnicos do eido das ciencias medioambientais e afíns (arquitectos da paisaxe, enxeñeiros agrónomos e forestais, biólogos, arquitectos, xeólogos, etc) Competencias adquiridas Ampliar a visión na interpretación e diagnóstico dos problemas ambientais, así como no deseño de técnicas para a súa mitigación ou restauración. Contidos