Xornadas e cursos

Febreiro- decembro 2023

Descrición Este curso de viticultura e enoloxía ten un enfoque eminentemente práctico, cunha duración descontinua que abrangue de febreiro a decembro, o que permite a realización de prácticas en todas as operacións que se desenvolven nun viñedo e nunha adega e que abranguen dende a implantación e o mantemento do viñedo aos procesos de elaboración do viño na adega. Realizarase o seguimento en explotación de todo o ciclo vexetativo de variedades brancas (branca lexitima, godello, agudelo, albariño, etc.) e

14 decembro 2022 a 19h

A Fundación Juana de Vega colabora coa Universidade de Vigo na organización da Xornada Técnica sobre Melloras na produción da pataca o vindeiro 14 de decembro no Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro en Xinzo de Limia. A xornada ten como obxectivo prioritario a presentación dos primeiros resultados do proxecto SoildiverAgro (http://soildiveragro.eu/) que poden axudar mellorar os rendementos da produción de pataca en Galicia. Esta sesión informativa céntrase nunha agricultura máis sustentable e con menos custes, e está dirixida aos axentes interesados na biodiversidade do solo

Febreiro-decembro 2022

Descrición O curso de perfeccionamento de viticultura e enoloxía está enfocado para que o alumnado realice todas as actividades necesarias, tanto no campo como na adega, para obter unha uva de calidade e a súa posterior transformación en viño de forma autónoma coa supervisión e control dun titor. O curso é totalmente práctico, con máis carga lectiva na parte de enoloxía que na de viticultura. Asesorados por un profesor especialista, cada grupo de dous alumnos encargarase das labores culturais

Febreiro-decembro 2022

Descrición Este curso básico de viticultura e enoloxía ten un enfoque eminentemente práctico, cunha duración descontinua que vai de febreiro a decembro, o que permite a formación práctica en todas as operacións que se desenvolven nun viñedo e nunha adega, desde a implantación ou mantemento da viña aos procesos de elaboración de viño na adega. Realizarase o seguimento en finca de todo o ciclo vexetativo das variedades brancas (branco lexítimo, godello, agudelo, albariño, etc.) e tintas (mencía, brancellao, merenzao,

Febreiro-decembro 2022

Descrición Curso de fruticultura eminentemente práctico no que, ao longo de todo o ciclo vexetativo, se traballarán con froiteiras de pebida, especialmente maceiras de mesa e sidra. A parte final do curso estará dedicada á tecnoloxía de elaboración de zume de mazá e da sidra. Obxectivos Ao final do curso, o alumnado será capaz de: 1. Realizar todas as operacións de xestión de explotacións froiteiras na zona atlántica, en especial das maceiras de mesa e da sidra. 2. Realizar

Outubro de 2021

Introdución A calidade é unha das ferramentas máis eficaces coa que contan os agricultores europeos para afrontar a competencia cada vez maior dos países emerxentes e das grandes marcas. As últimas crises agroalimentarias, xunto co maior poder adquisitivo da poboación, fixeron que os consumidores concederan unha importancia crecente á calidade dos alimentos, cunha demanda en aumento de produtos alimentarios de orixe xeográfica específica e certificada. Ligados a estas variables xeográficas aparecen os alimentos de calidade diferenciada, entendidos como tales:

Febreiro-decembro 2021

Obxectivos A realización do curso terá compoñente teórica en aula e prácticas en finca. Un dos obxectivos a acadar é a realización práctica de todas as operacións necesarias para a implantación e mantemento de fincas frutícolas, principalmente adaptado á fruticultura da zona atlántica. Para poder acadar estes obxectivos eminentemente prácticos a execución do curso terá carácter discontínuo, comprendendo dito período desde o mes de febreiro ata remates do mes de novembro, coincidindo coa colleita da froita e posterior conservación

Introdución: A posta en marcha da Asociación Europea de Innovación para unha agricultura produtiva e sostible en 2012 supuxo un cambio na forma de acometer as accións de transferencia de coñecemento no ámbito do sector agrario. O novo modelo pretende evolucionar dun sistema lineal de transferencia da investigación aos usuarios, a un sistema de co-creación entre os distintos actores. Para implementar esta nova filosofia puxéronse en marcha nos Programas de Desenvolvemento Rural, os Grupos Operativos de innovación e os

Novembro 2020

Introdución O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) é un centro dependente da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) que ten entre outras a función de coordinar o Banco de Recursos Fitoxenéticos da Comunidade Autónoma de Galicia. No Banco traballase na recuperación, multiplicación e caracterización (morfolóxica, agronómica e molecular) de variedades e poboacións vexetais principalmente de orixe galega co fin de conservalas evitando a súa extinción, contribuíndo ademais a: Actualmente no CIAM consérvase unha colección de millo (máis

8-10 xuño 2018

Introducción Con case o 80% da superficie municipal declarada dun ou doutro xeito como protexida, Vilariño de Conso é o quinto concello galego con máis territorio incluído dentro dunha figura de conservación da natureza. Isto xa representa de por si unha singularidade notábel, á que cómpre engadir o feito que un terzo do concello constitúe un Parque Natural, circunstancia da que non participan outros concellos situados na «banda alta» galega de contaren con moita porcentaxe protexida. Ademais, o Parque Natural

6 XUÑO 2014

Presentación A Unión Europea desexa implantar nos estados membros un novo xeito de fomentar a innovación no sector agroalimentario, a través do “Partenariado Europeo para a Innovación”. Este novo sistema canalizará os esforzos e fondos para o crecemento da innovación no agro, a través dos denominados “grupos operativos”, baseados no traballo colaborativo entre parceiros de distintas características: produtores, investigadores, empresas, axentes de innovación, ONGs, asociacións, etc… Precísase difundir este novo enfoque para que o conxunto de axentes que se