Xornadas e cursos

Febreiro-decembro 2021

Obxectivos A realización do curso terá compoñente teórica en aula e prácticas en finca. Un dos obxectivos a acadar é a realización práctica de todas as operacións necesarias para a implantación e mantemento de fincas frutícolas, principalmente adaptado á fruticultura da zona atlántica. Para poder acadar estes obxectivos eminentemente prácticos a execución do curso terá carácter discontínuo, comprendendo dito período desde o mes de febreiro ata remates do mes de novembro, coincidindo coa colleita da froita e posterior conservación

Introdución: A posta en marcha da Asociación Europea de Innovación para unha agricultura produtiva e sostible en 2012 supuxo un cambio na forma de acometer as accións de transferencia de coñecemento no ámbito do sector agrario. O novo modelo pretende evolucionar dun sistema lineal de transferencia da investigación aos usuarios, a un sistema de co-creación entre os distintos actores. Para implementar esta nova filosofia puxéronse en marcha nos Programas de Desenvolvemento Rural, os Grupos Operativos de innovación e os

Novembro 2020

Introdución O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) é un centro dependente da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) que ten entre outras a función de coordinar o Banco de Recursos Fitoxenéticos da Comunidade Autónoma de Galicia. No Banco traballase na recuperación, multiplicación e caracterización (morfolóxica, agronómica e molecular) de variedades e poboacións vexetais principalmente de orixe galega co fin de conservalas evitando a súa extinción, contribuíndo ademais a: Actualmente no CIAM consérvase unha colección de millo (máis

8-10 xuño 2018

Introducción Con case o 80% da superficie municipal declarada dun ou doutro xeito como protexida, Vilariño de Conso é o quinto concello galego con máis territorio incluído dentro dunha figura de conservación da natureza. Isto xa representa de por si unha singularidade notábel, á que cómpre engadir o feito que un terzo do concello constitúe un Parque Natural, circunstancia da que non participan outros concellos situados na «banda alta» galega de contaren con moita porcentaxe protexida. Ademais, o Parque Natural

6 XUÑO 2014

Presentación A Unión Europea desexa implantar nos estados membros un novo xeito de fomentar a innovación no sector agroalimentario, a través do “Partenariado Europeo para a Innovación”. Este novo sistema canalizará os esforzos e fondos para o crecemento da innovación no agro, a través dos denominados “grupos operativos”, baseados no traballo colaborativo entre parceiros de distintas características: produtores, investigadores, empresas, axentes de innovación, ONGs, asociacións, etc… Precísase difundir este novo enfoque para que o conxunto de axentes que se

A posta en marcha de experiencias agroecolóxicas innovadoras é unha tarefa colectiva na que participan políticos, científicos, campesiños, consumidores e as súas asociacións. Chamamos aos axentes sociais implicados á participación, definindo as problemáticas existentes e propondo alternativas, co obxectivo de dinamizar o medio rural e afondar na súa sustentabilidade.

V. Produtos locais e circuítos curtos de comercialización. 24 de Novembro de 2011 Obxectivos Galicia conta cunha rica e variada produción agroalimentaria de recoñecida  calidade, que en numerosas ocasións xera escaso valor engadido para os produtores. Non obstante, nos  últimos anos estanse a producir cambios nas tendencias de consumo dirixidas á procura dunha alimentación baseada en produtos de calidade vinculados ao territorio próximo, que abren novas oportunidades de negocio para os produtores locais. O obxectivo de estas xornadas é

A Fundación Juana de Vega está desenvolvendo desde o ano 2007 na área de Betanzos e Comarca un proxecto de investigación para a caracterización das variedades de vide “Branco Lexítimo” e “Agudelo” e a análise do seu potencial para elaboración de viños de calidade. Este estudo tamén está a contribuír ao proceso de recoñecemento destas variedades por parte da Oficina Española de Variedades Vexetais, o que permitirá que poidan ser empregadas na elaboración de viños, e identificadas na etiqueta

Dende o curso 1992-1993 ao curso 2009-2010 impartiuse en colaboración coa Universidade da Coruña formación en Xestión de Empresas Agroalimentarias. Esta formación serviu de base, para que un gran número de alumnos, ocupen hoxe postos de responsabilidade en empresas do sector. O Programa de Postgrao cuxo contido respondía ás necesidades empresariais, constituíu o complemento de formación necesario para aqueles titulados universitarios nas diferentes ramas agrarias, ou profesionais, que desexasen afrontar con éxito o seu futuro laboral e profesional. Obxetivos: Dirixido a